tk
ks
00so
so
h0so
kn
00so
kn
01tk
ts
00tk
kt
00tk
kt
01tk
kt
02ig
mt
h0ig
hn
00ig
hn
01ig
hn
02ig
dg
00st
st
h0st
ks
00st
ks
01kn
ks
h0